SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 5/2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund i Aneby 2001-08-04

Närvarande: Hans Larsson, Gert Brushammar, Kjell Arvidsson och Ingemar Johansson

 1. Mötets öppnande. Hans Larsson hälsade välkommen öppnade mötet klockan 10.25
 2. Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll genomgicks.
 3. Åtgärdslistan. De återstående punkterna gicks igenom. Tas upp igen på nästa möte.
 4. Arbetsfördelningen i styrelsen. Ett förslag från Gert diskuterades. Eftersom flera styrelseledamöter saknades vid mötet beslöts att ta upp denna fråga igen på kommande möte.
 5. Rapport från Sveriges Schackförbunds kongress. Gert rapporterade från kongressen, som han deltagit i och där han blev invald i styrelsen. Kongressen hade avlöpt utan dramatik, mest diskussion hade uppkommit angående ändring av valberednings organisation av sitt arbete.
 6. Inträdesavgiften. Gert fick i uppdrag att utforma ett förslag i enlighet med kongressbeslutet till nästa möte.
 7. Webben. Gert meddelade, att han är klar att presentera förbundets hemsida på nätet. Mötet beslöt att Gert ska öppna hemsidan på Internet snarast, dock efter att först ha samrått med ordförande Kent.
 8. SSF:s utbildningsdagar. Utbildningsdagarna är förlagda till Värnamo 18/8 och Tingsryd 25/8. Styrelseledamöterna åtog sig att per telefon meddela klubbarna, då tiden till dagarna är knapp och många klubbar ännu ej startat upp årets verksamhet.
 9. Tävlingsreglementet. Hans redogjorde för vissa ändringar i tävlingsreglementet och fick i uppdrag att skicka korrigeringarna till Gert.
 10. Snabbschack-DM i Smedby. Inbjudan till tävlingen fanns med i augustiutskicket till klubbarna.
 11. Föreningsutskick. Mötet beslöt, att utskicken ska numreras kronologiskt och inte månadsvis. Efter augustiutskicket sker utskick vecka 39 och vecka 47.
 12. Inköp. Mötet beslöt att inköpa en kombinerad skrivare/fax/scanner för en summa av cirka 7500 kr, att användas av webmaster/kassör.
 13. Övrigt. Inga övriga frågor förelåg.
 14. Nästa möte. Nästa möte planerades till 2001-10-14 i Aneby
 15. Mötets avslutande. Hans förklarade mötet avslutat kl. 14.45.

 

 Vid protokollet: Justeras:
…………………………………… …………………………
Ingemar Johansson/sekreterare Hans Larsson/ordförande

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar