SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Kongress 2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid Småland Schackförbunds kongress i Vrigstad 2001-04-07

 

Närvarande styrelseledamöter:
Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar och Ingemar Johansson

 

Närvarande föreningsombud:
Gunnar Jonsson Aneby SK, Evert Svensson Moheda SK, Kjell Arvidsson Forserums SK, Curt Gustavsson Glasrikets SK, Bror Torell Hultsfreds SK, Torbjörn Sjövall Huskvarna ASK, Evert Svensson Alvesta SS, Hans Nyman Oskarshamns SK, Rolf Iwansson Jönköpings SS, Jörgen Karlsson Västerviks ASK och Alf Isaxon Växjö SK

 

Närvarande revisor:
Jörgen Karlsson Västervik

 

Närvarande valberedningsledamöter:
Curt Gustavsson Rottne och Hugo Karlsson Västervik

 

Närvarande föreningsmedlemmar:
Anna-Lena Karlsson Västerviks ASK, Börje Rang

 

Parentation
Före kongressen hölls en tyst minut för de föreningsmedlemmar, som avlidit under året:

Nils Norbeck Glasrikets SK, Jan Ström Huskvarna ASK, Yngve Svensson Huskvarna ASK, Sixten Andersson Jönköpings SS, Hugo Martinsson Värnamo SS och Ture Nordin Värnamo SS.

 

 1. Kongressens öppnande
 2. Ordföranden Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet.

   

 3. Justering av röstlängd
 4. Av distriktets föreningar befanns 11 vara stadgeenligt representerade.

   

 5. Frågan om stadgeenligt utlysande
 6. Kongressen befanns vara stadgeenligt utlyst.

   

 7. Val av ordförande och sekreterare vid kongressen
 8. Till ordförande vid kongressen valdes Kent Lindgren och till sekreterare valdes Ingemar Johansson.

   

 9. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 10. Till justeringsmän och rösträknare valdes Anna-Lena Karlsson och Rolf Iwansson.

   

 11. Föregående protokoll
 12. Föregående kongressprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.

   

 13. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 14. Kent Lindgren föredrog verksamhetsberättelsen och Gert Brushammar det ekonomiska bokslutet. Diskussion uppstod angående vikande medlemsantal och indragna landstingsbidrag på grund av detta. Vikten av att klubbarna är medvetna om betydelsen av medlemsantalet betonades.

   

 15. Revisionsberättelse
 16. Jörgen Karlsson föredrog revisionsberättelsen och kongressen godkände denna.

   

 17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 18. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

   

 19. Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar
 20. Kongressen beslöt, att medlemsavgiften ska vara oförändrad 130 kr för seniorer och 10 kr för juniorer upp till och med 20 år.

  Styrelsearvodet beslöts oförändrat till 1000 kr per person och länskommittéernas arvode till oförändrat 1000 kr per person.

   

 21. Motioner och propositioner
 22. Proposition från styrelsen om en inträdesavgift på 1000 kr för nytillkomna föreningar antogs med ett tillägg från Alf Isaxon, att beloppet ska betalas tillbaka till föreningen efter 5 år, om denna då fortfarande är igång. Styrelsen fick i uppdrag att skriva ner den antagna propositionen, där Alf Isaxons tillägg finns med.

   

 23. Fastställande av budget för 2001-04-08
 24. Gert Brushammar presenterade ett budgetförslag för 2001, vilket antogs med ett par smärre ändringar. Kongressen förordade en höjning av utgifterna för utbildning och för inköp av inventarier till kansliet.

   

 25. Val av styrelse
 26. Curt Gustavsson presenterade valberedningens förslag, vilka antogs av kongressen enligt följande:

  Ordförande Kent Lindgren på 1 år, omval

  Ledamöter Gert Brushammar på 2 år, omval; Ingemar Johansson på 2 år, omval; Anna-Lena Karlsson på 2 år, nyval; Kjell Arvidsson på 1 år, nyval; Torbjörn Sjövall på 1 år, nyval

  Suppleant till styrelsen Alf Karlsson på ett år, nyval

  Kvarstående i styrelsen är Hans Larsson, som valdes vid förra kongressen.

   

 27. Val av övriga funktionärer
 28. Inga övriga funktionärer valdes.

   

 29. Val av övriga funktionärer
 30. Till revisorer omvaldes Jörgen Karlsson och Johan Nilsson på ett år

  Till revisorssuppleanter omvaldes Ulf Hedvall och Patrick Fransson på ett år

   

 31. Val av valberedning
 32. Till valberedningen omvaldes Curt Gustavsson och Hugo Karlsson

   

 33. Förbundsinformation
 34. Hans Larsson informerade om de krympande landstingsbidragen och de komplicerade bidragsbestämmelser, som Statens Ungdomsstyrelse praktiserar. Hans informerade också om den nya adressen till kansliet, som är Smålands Schackförbund, Österlånggatan 30, 57831 Aneby. Kent Lindgen föredrog en skrivelse från Sveriges Schackförbund, att CS-ledamöter kommer att besöka distriken, för SmSF:s del under april månad i Jönköping och Kalmar. Det konstaterades, att tiden är knapp för att ordna dessa besök.

   

 35. Kongressens avslutande

Ordföranden Kent Lindgren förklarade kongressen avslutat klockan 13.40

Mötessekreterare Mötesordförande
………………………… …………………………
Ingemar Johansson Kent Lindgren
Justeras
………………………… …………………………
Anna-Lena Karlsson Rolf Iwansson
 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar