SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Kongress 2002

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid Småland Schackförbunds kongress 2002

 

Tid och plats: fredagen den 12 april 2002 i Växjö

 

Närvarande styrelseledamöter: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Torbjörn Sjövall och Ingemar Johansson.

 

Närvarande föreningsombud: Gunnar Jonsson Aneby SK, Peter Sjögren Waggeryds SK, Rolf Iwansson Jönköpings SS, Hans Nyman Oskarshamns SS, Jörgen Karlsson Västerviks ASK, Kent-Åke Sköld Hultsfreds SK, Curt Gustavsson Glasrikets SK, Evert Svensson Moheda SK, Joakim Söderberg Växjö SK

 

Närvarande revisor:  Jörgen Karlsson Västervik

 

Närvarande valberedningsledamöter: Curt Gustavsson, Rottne och Hugo Karlsson, Västervik.

 

Närvarande medlemmar: Alf Isaxon, Växjö SK.

 

 1. Kongressens öppnande
  Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 18.00.
   
 2. Justering av röstlängd
  Av distriktets föreningar befanns 9 vara stadgeenligt representerade.
   
 3. Frågan om stadgeenligt utlysande
  Kongressen befanns vara stadgeenligt utlyst.
   
 4. Val av ordförande och sekreterare för kongressen
  Till ordförande vid kongressen valdes Kent Lindgren. Till sekreterare vid kongressen valdes Ingemar Johansson.
   
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
  Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Rolf Iwansson och Curt Gustavsson.
   
 6. Protokoll från föregående kongress
  Föregående kongressprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
   
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
  Kent Lindgren föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes efter en mindre korrigering. Gert Brushammar föredrog bokslutet för 2001.
   
 8. Revisionsberättelse
  Jörgen Karlsson föredrog revisionsberättelsen och kongressen godkände denna.
   
 9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
   
 10. Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar
  Kongressen beslöt, att medlemsavgiften ska vara oförändrad, det vill säga 130 kr för seniorer och 10 kr för juniorer upp till och med 20 år. Styrelsearvodet beslöts oförändrat till 1000 kr/person och länskommittéernas arvode till oförändrat 1000 kr/person. Reseersättning 16 kr/mil.
   
 11. Motioner och propositioner
  Motion från Västerviks ASK angående individuella Smålandsmästerskapet , vars innebörd är att göra mästerskapet till en öppen turnering diskuterades. Motionens huvudsyfte är att få upp antalet deltagare vid DM, som verkar vara konstant sjunkande. Kongressen konstaterade, att detta egentligen var en fråga för utvärderingsdagen och sköt beslutet till denna.

  Proposition angående ändring av stadgarna vad gäller tidpunkt för inlämnande av motioner till kongressen (se bilaga 1) antogs. Då stadgeändring kräver 2 kongressbeslut uttalade kongressen som ett önskemål, att en vädjan görs till föreningarna att följa de ändringar som föreslås i propositionen redan till nästa kongress.
   
 12. Fastställande av budget för 2002
  Gert Brushammar presenterade ett förslag till budget vilket antogs av kongressen.
   
 13. Val av styrelse
  Curt Gustavsson presenterade valberedningens förslag, vilka antogs av kongressen enligt följande:
  Ordförande: Kent Lindgren valdes på ett år, omval
  Ledamöter: Hans Larsson valdes på ett år, omval. Kjell Arvidsson och Torbjörn Sjövall valdes på 2 år, båda omval
  Suppleant: Alf Karlsson ett år, omval
  Kvarstående ledamöter i styrelsen är Gert Brushammar, Anna-Lena Karlsson och Ingemar Johansson, vilka valdes vid förra kongressen.
   
 14. Val av övriga funktionärer
  Inga övriga funktionärer valdes.
   
 15. Val av revisorer
  Revisorer: Till ordinarie revisorer valdes Jörgen Karlsson på ett år, omval och Johan Nilsson på ett år, omval.
  Revisorsuppleanter: Till revisorsuppleanter valdes Ulf Hedvall på ett år, omval, och Patrik Fransson på ett år, omval.
   
 16. Val av valberedning
  Till valberedningen omvaldes Curt Gustavsson, Rottne (sammankallande) och Hugo Karlsson, Västervik.
   
 17. Förbundsinformation
  Hans Larsson meddelade, att utvärderingsdagen förlagts till Matbiten i Korsberga 2002-04-27. Han informerade också om förslag från Sveriges Schackförbund angående division IV nästa säsong, framför allt frågan om upp och nerflyttning till denna serie.

  Hans Larsson förrättade prisutdelning.
   
 18. Avslutning
  Kent Lindgren förklarade kongressen avslutad klockan 20.05.

 

Mötessekreterare                              Mötesordförande

 

……………………………..                            …………………………..

Gert Brushammar                                          Kent Lindgren

 

Justeras:

 

…………………………….                             ………………………….

Hugo Karlsson                                              Alf Isaxon

 

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar