SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Kongress 2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid Småland Schackförbunds kongress 2003

 

Tid och plats: lördagen den 12 april 2003 i Vrigstad

 

Närvarande styrelseledamöter: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Anna-Lena Karlsson och Ingemar Johansson.

 

Närvarande föreningsombud: Evert Svensson för Alvesta SS och Moheda SK, Håkan Åkvist för Eksjö SK, Curt Gustavsson för Glasrikets SK, Rolf Iwansson för Jönköpings SS, Hans Nyman för Oskarshamns SS, Henrik Hermansson för Vaggeryds SK, Jörgen Karlsson för Västerviks ASK och Alf Isaxon för Växjö SK.

 

Närvarande revisor:  Jörgen Karlsson Västervik

 

Närvarande valberedningsledamöter: Curt Gustavsson, Rottne och Hugo Karlsson, Västervik.

 

Närvarande medlemmar: Ewa Fritz, Västervik.

 

 1. Kongressens öppnande
  Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.39.
   
 2. Justering av röstlängd
  Av distriktets föreningar befanns 9 vara stadgeenligt representerade.
   
 3. Frågan om stadgeenligt utlysande
  Kongressen befanns vara stadgeenligt utlyst och därmed beslutsmässig.
   
 4. Val av ordförande och sekreterare för kongressen
  Till ordförande valdes Kent Lindgren.
  Till sekreterare valdes Gert Brushammar.
   
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hugo Karlsson, Västervik och Alf Isaxon, Växjö.
   
 6. Protokoll från föregående kongress
  Föregående kongressprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
   
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
  Kent Lindgren föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes efter två små korrigeringar.
  Gert Brushammar föredrog bokslutet för 2002. Kongressen fastställde resultat- och balansräkningarna.
   
 8. Revisionsberättelse
  Jörgen Karlsson föredrog revisionsberättelsen och kongressen godkände denna.
   
 9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
   
 10. Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar
  Kongressen beslöt, att medlemsavgiften för 2003 ska vara oförändrad, det vill säga 130 kr för seniorer (varav 70 kr skickas vidare till SSF) och 10 kr för juniorer (varav 10 kr skickas vidare till SSF) upp till och med 20 år. Ersättning för omkostnader beslöts oförändrat till max 1000 kr/person i styrelse och länskommittéer. Reseersättning betalas med den skattefria delen av den av RSV fastställda milersättningen, f n 16 kr/mil.
   
 11. Motioner och propositioner
  På styrelsens förslag valdes Håkan Åkvist, Eksjö till hedersmedlem i Smålands Schackförbund. Beslutet var enhälligt.

  På styrelsens förslag togs beslut om att fr o m 2004 höja medlemsavgiften för juniorer till 20 kr varav 10 kr skickas vidare till SSF.
   
 12. Fastställande av budget för 2003
  Gert Brushammar presenterade ett förslag till budget vilket antogs av kongressen.
   
 13. Val av styrelse
  Curt Gustavsson presenterade valberedningens förslag, vilka antogs av kongressen enligt följande:

  Ordförande: Kent Lindgren, Oskarshamn, valdes på ett år, omval.
  Ledamöter: Hans Larsson, Aneby valdes på ett år, omval.
  Ewa Fritz, Västervik, valdes på två år, nyval.
  Gert Brushammar, Växjö, Anna-Lena Karlsson, Västervik och Ingemar Johansson, Nybro valdes på två år, alla omval.
  Suppleant: Alf Karlsson, Hultsfred, valdes på ett år, omval

  Kvarstående ledamöter i styrelsen är Kjell Arvidsson, Forserum och Torbjörn Sjövall, Jönköping vilka valdes vid förra kongressen.
   
 14. Val av övriga funktionärer
  Inga övriga funktionärer valdes.
   
 15. Val av revisorer
  Revisorer: Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes Jörgen Karlsson, Västervik, och Johan Nilsson, Västervik.
  Revisorsuppleanter: Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Ulf Hedvall, Kosta och Patrik Fransson, Lessebo.
   
 16. Val av valberedning
  Till valberedningen omvaldes Curt Gustavsson, Rottne (sammankallande) och Hugo Karlsson, Västervik.
 17. Förbundsinformation
  Hans Larsson meddelade, att utvärderingsdagen förlagts till Matbiten i Korsberga 2002-04-26. Han informerade också om att DM kommer att spelas som en öppen turnering i Västervik de tre närmast följande åren. Första gången blir 20-21 september 2003.

  Hans Larsson förrättade prisutdelning.

  Ungdomsledarstipendiet tilldelades Ewa Fritz, Västervik.
   
 18. Avslutning
  Kent Lindgren förklarade kongressen avslutad klockan 13.03.

 

Mötessekreterare                              Mötesordförande

 

……………………………..                            …………………………..

Gert Brushammar                                         Kent Lindgren

 

Justeras:

 

…………………………….                             ………………………….

Hugo Karlsson                                               Alf Isaxon

 

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar