SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Kongress 2004

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Småland Schackförbund - Protokoll
Kongress 2004.03.27
 i Vrigstad
Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Hans Larsson, Alf Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Ingemar Johansson, Ewa Fritz.
Närvarande föreningsombud: Evert Svensson för Alvesta SS och Moheda SK, Torbjörn Ahlgren för Njudung SK, Hans Nyman för Oskarshamns SS, Roland Bonér för Torsås SK, Hugo Karlsson från Västerviks ASK, David Nilsson från SK Framåt, Alf Isaxon för Växjö SK,.Curt Gustavsson för Glasrikets SK.
Närvarande valberedningsledamöter: Curt Gustavsson, Rottne, Hugo Karlsson, Västervik
Närvarande: Göran Olsson vice ordf i SSF.
 
 1. Kongressens öppnande
  Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.37
  En tyst minut hölls för avlidna medlemmar under 2003: Bernhard Lundell, Aneby SK, Albin Svensson, Torsås SK, Andris Zembachs, Västerviks ASK och Rune Idlinge, Växjö SK..
   
 2. Justering av röstlängd
  Av distriktets föreningar befanns 9 vara stadgeenligt representerade.
   
 3. Frågan om stadgeenligt utlysande
  Kongressen befanns vara stadgeenligt utlyst och därmed beslutsmässig.
   
 4. Val av ordförande och sekreterare för kongressen
  Till ordförande valdes Kent Lindgren
  Till sekreterare valdes Ewa Fritz
   
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Alf Isaxon, Växjö och Roland Bonér, Söderåkra..
   
 6. Protokoll från föregående kongress
  Föregående kongressprotokoll upplästes och lades till handlingarna efter eytt förtydligande av punkt 10: Fr.o.m i år är medlemsavgiften för juniorer upp till och med 20 år 20 SE'K varav 10 SEK skickas vidare till SSF.
   
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
  Kent Lindgren föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes.
  Gert Brushammar föredrog bokslutet för 2003. Kongressen fastställde resultat- och balansräkningarna.
   
 8. Revisionsberättelse
  Kent Lindgren föredrog revisionsberättelsen och kongressen godkände denna. Kent Lindgren läste även upp revisions-PM. Diskussion fördes om att låsa pengar eller ej utan att beslut togs.
   
 9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
   
 10. Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar
  Kongressen beslöt, att medlemsavgiften för 2004 ska vara oförändrad för seniorer, det vill säga 130 SEK (varav 70 SEK skickas vidare till SSF) och för juniorer upp till och med 20 år en höjning med 10 SEK till 20 SEK. Beslutet togs på förra års kongress (varav 10 SEK skickas vidare till SSF). Arvode beslöts oförändrat till 1000 SEK/person i styrelse och länskommittéer. Reseersättning betalas med den skattefria delen av den av RSV fastställda milersättningen, f n 16 kr/mil.
   
 11. Motioner(0) och propositioner(2)
  På styrelsens förslag togs beslut om att fr.o.m. år 2005 höja medlemsavgiften för seniorer 21 år och äldre till 150 SEK varav 70 SEK skickas vidare till SSF.

  Styrelsen för SmSF föreslår kongressen att anta ändringen av stadgarnas §7 mom d enligt skriftlig inlaga nr 2 2004. Kongressen antog förslaget.
   
 12. Fastställande av budget för 2004
  Gert Brushammar presenterade ett förslag till budget vilket antogs av kongressen.
   
 13. Val av styrelse
  Curt Gustavsson presenterade valberedningens förslag, vilka antogs av kongressen enligt följande:

  Ordförande: Kent Lindgren, Oskarshamn, valdes på ett år, omval.
  Ledamöter: Hans Larsson, Aneby valdes på ett år, omval. Torbjörn Sjövall, Jönköping, valdes på två år, omval. Gunnar Axelsson, Värnamo valdes på två år, nyval.
  Suppleant: Alf Karlsson, Hultsfred, valdes på ett år, omval

  Kvarstående ledamöter i styrelsen är Gert Brushammar, Växjö, Anna-Lena Karlsson, Västervik,  Ingemar Johansson, Nybro och Ewa Fritz, Västervik vilka valdes vid förra kongressen.
   
 14. Val av övriga funktionärer
  Inga övriga funktionärer valdes.
   
 15. Val av revisorer
  Revisorer: Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes Jörgen Karlsson, Västervik, och Johan Nilsson, Västervik.
  Revisorsuppleanter: Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Ulf Hedvall, Kosta och Patrik Fransson, Lessebo.
   
 16. Val av valberedning
  Till valberedningen omvaldes Curt Gustavsson, Rottne (sammankallande) och Hugo Karlsson, Västervik.
   
 17. Förbundsinformation
  Hans Larsson meddelade att han vill ha medlemsrapporter skickade till SmSF. Kent Lindgren informerade att han skall åka på Distriktsledarkonferensen i Stockholm 2004.04.04 där han skall ta upp motionen till SSF kongress 2004 med begäran om analys av Sveriges Schackförbunds samlade ekonomi och verksamhet. Hans Larsson förrättade prisutdelning. Ungdomsledarstipendiet tilldelades Curt Gustavsson, Rottne.
   
 18. Avslutning
  Kent Lindgren förklarade kongressen avslutad klockan 14.15.


   
  ……………………………………
  Ewa Fritz / Sekreterare
  …………………………
  Kent Lindgren / Ordförande

  …………………………
  Alf Isaxon / Justerare

  …………………………
  Roland Bonér / Justerare

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar