SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 1/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund 2002-06-08

Närvarande: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Anna-Lena Karlsson och Curt Gustavsson (adjungerad)

 1. Mötets öppnande
  Kent hälsade välkomna och öppnade mötet kl.10.30.
 2. Val av mötessekr. och justerare
  Gert valdes till sekr. och Hans till att justera dagens protokoll
 3. Föregående protokoll
  Påpekades att föregående möte hölls i Smedby.
 4. Rapporter
  Ordf har haft problem med virusattacker i sin dator och har därför tidvis varit sparsam med mailkommunikationen Kassören rapporterar att ekonomin är god och att arbete nu pågår med bokslut och revision. Ett mörkt moln på himlen är att SmSF nu definitivt förlorat landstingsbidraget i Kalmar län. Från kansliet rapporteras om brev på avvägar. Det hade skickats som rek till den adress som upphörde att gälla för fem år sedan! Tack vare Postens detektivarbete kunde det leta sig fram till kansliet till slut. Från Småländskan kan noteras att somliga klubbar fortfarande använder gamla utgångna matchlistor och inte de nya som sändes ut inför seriestarten.
 5. Medlemslistan/ratinglistan
  Ratinglistan sammanställdes den 12 januari och är publicerad på hemsidan. Pappersutgåvan går med nästa utskick. Två malörer har inträffat med denna lista: Huskvarnas lista försvann i samband med Hans datorvirusproblem och SK Framåt hade skickat spelarregistreringen till SSF med tron att den listan automatiskt också går till SmSF. Medlemslistan sammanställs under januari varefter en korrekturutskrift sänds till klubbarna. Om den är rätt behöver de inte göra någonting, behöver den rättas ska det ske under första halvan av februari. I mitten av februari skickas den slutliga listan ut tillsammans med inbetalningskort på medlemsavgiften. En viktig punkt att notera är det skärpta kravet att medlemsrapporteringen ska avse läget den 31 december 2002 oavsett vilket verksamhetsår klubben tillämpar! Det gäller ett par klubbar i distriktet som alltså måste ändra sina vanor för rapporteringen. Särskild information kommer att gå ut till dem.
 6. Hemsidan
  SmSF har fått kritik för att Eksjö-Aneby-alliansens framfart i Elitserien inte bevakas på hemsidan. Styrelsens uppfattning är att hemsidan ska bevaka distriktets aktiviteter och att Elitserien är en rikstävling som ska bevakas via SSF/AK. Givetvis publicerar vi material som skickas till oss. SmSF har dock inte resurser att journalistiskt bevaka denna typ av evenemang utan måste lita på att klubben självmant förser SmSF med material. En inventering krävs för att rätta upp innehållet på hemsidan. Det gäller främst protokollen där flera saknas i maskinläsbar form och förbundshandboken där det råder osäkerhet om vilken version som är utskickad senast. Gert och Hans får i uppdrag att se över hemsidan i det här avseendet.
 7. SSF-enkäten om TfS
  Ännu finns det tid att svara på enkäten. Distriktets klubbar har i flera fall framfört ”äntligen en enkät som man hinner svara på!”. Ingen av distriktets klubbar har dock hittills hunnit med att prestera ett svar. Vi avvaktar därför med sammanställningen till dess att fler svar finns att behandla. Gert påpekar att svaren, även distriktets, ska ha kommit in så att de kan beredas inför CS-mötet 22 februari!
 8. Kongress SmSF
  Det är hög tid att förbereda kongresshandlingarna. Hans sammanställer verksamhetsberättelsen och stämmer av med Gert. Gert avslutar räkenskaperna och skickar till Jörgen för revision efter genomgång med Kent. Hans kollar lokal med i prioritetsordning 1) Vrigstad 2) Korsberga 3) Lenhovda. Länskommittéerna tillfrågas angående Edvin Gillströms vandringspris och ungdomsledarstipendiet. Hans sammanställer en lista över tidigare mottagare av resp utmärkelse.
 9. Valberedningen
  Curt Gustavsson redogjorde för det arbete valberedningen utfört och det förslag som kommer att läggas inför kongressen. Ännu återstår ett par frågor att lösa men i huvudsak är arbetet avslutat. Curt uttalade också nyttan med att delta i styrelsemöten för att se hur arbetet bedrivs.
 10. Utmärkelser
  En begäran om att SmSF skickar en ansökan om Collijn-plakett har inkommit. Styrelsen faktagranskar och skriver därefter ansökan till SSF. Ett förslag på hedersutnämning diskuteras inför kongressen. Styrelsen kontaktar berörda omgående.
 11. Nästa möte
  Nästa möte hålls i Västervik den 9 mars 2003 kl 10 i VASK klubblokal.
 12. Övriga frågor
  - Tävlingsreglementet behöver förtydligas genom att det klart anges att det allmänna avsnittet ALLTID gäller vid alla tävlingar. Sedan finns det särskilda bestämmelser för specifika tävlingar som framgår av de följande avsnitten. Reglementet ska läsas så att om det inte står något i det specifika avsnittet gäller det som står i det allmänna. Detta har klubbarna troligen missat. Hans och Gert ser över texten. Av detta skäl avvaktar vi med att formulera ”PM för tävlingsarrangörer”.
  - Som vanligt efterlyser Gert material för hemsidan. Alla idéer mottages tacksamt! - SmSF kommer inte att genomföra någon gemensam aktivitet vid Schackets Dag i distriktets regi men vi ställer gärna upp på att förmedla kontakter och sprida idéer. Gert gör ett utkast till sammanställning på hemsidan.
 13. Mötets avslutande
  Kent avslutade mötet kl. 16.02    

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar