SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 2/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund i Västervik 2003-03-09

Närvarande: Hans Larsson, Gert Brushammar, Ingemar Johansson, Anna-Lena Karlsson samt under punkterna 1 – 4 nedan Jörgen Karlsson, Hugo Karlsson, Ewa Fritz och Rolf Larsson från Västervik

 1. Mötets öppnande
  Hans Larsson öppnade mötet
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes
 3. Mötesfunktionärer
  Till mötesordförande valdes Hans Larsson, till mötessekreterare Ingemar Johansson och till justeringsman Gert Brushammar
 4. DM i Västervik 2003
  Hans Larsson föredrog den enkätundersökning angående DM, som gått ut till klubbarna i distriktet. 10 klubbar hade svarat. Av enkätsvaren framgick, att 7 klubbar ville ha DM i september och 2 i april. Angående betänketid blev det dött lopp 5 -5 mellan nuvarande betänketider och entimmarspartier. 7 klubbar var positiva till nya formen för DM, 2 var negativa. Jörgen Karlsson redogjorde för hur man planerat tävlingen. Namn på tävlingen blir Småland Open. Spelplats Centrumgården i Västervik. Goda möjligheter till mat och logi i närheten av spelplatsen finns. Västerviks ASK åtog sig att göra en budget för tävlingen och presentera denna för Smålands Schackförbund. Mötet beslöt att Västerviks ASK arrangerar DM de 3 närmaste åren.
 5. Föregående mötesprotokoll
  Protokollet gicks igenom. Konstaterades att protokollet var feldaterat, ska vara 2003-01-18 och ingenting annat.
 6. Rapporter
  Hans rapporterade att nästa förbundsutskick kommer efter skollag-DM.
  I Småländskan har SK Framåt lag III lämnat w.o. i senaste omgången.
  Anna rapporterade, att Jan Feldreich önskar avgå ut Länskommittén för Kalmar län. Han ersätts av Bo Frick från Västervik.
  Gert noterade med glädje, att synpunkter på webbsidan har börjat komma in.
 7. Kongressförberedelser
  Mötet gick igenom vilka handlingar, som ska finnas med vid kongressinbjudan. Mötet beslöt föreslå kongressen oförändrade medlemsavgifter för 2004 och oförändrade arvoden och ersättningar för 2003, med undantaget, att juniorerna ska avgiftsbeläggas med 10 kr i medlemsavgift. Mötet beslöt också att formulera en motion till SSF:s kongress angående de oerhört krångliga bestämmelserna för åldersindelning vid medlemsrapportering till SSF. Mötet utsåg Emmaboda SS till mottagare av Evert Gillströms vandringspris och Ewa Fritz som mottagare av ungdomsledarstipendiet.
 8. TfS-enkäten
  Svar hade inkommit från Aneby, Västervik och Oskarshamn. Mötet beslöt att bifoga till kongressutskicket SSF:s proposition angående TfS som medlemstidning.
 9. Medlemsregistreringen
  Klubbarna kommer att få en faktura på medlemsavgiften under kommande vecka. Njudungs SK hade tyvärr inkommit med en ofullständig förteckning. Smålands SF:s medlemsregistrering inskickad till SSF.
 10. Utvärderingsdagen
  Hans fick i uppdrag att undersöka möjligheten att förlägga dagen till Matbiten i Korsberga 2003-04-26.
 11. Minskade medlemsantal och stigande kostnader
  Mötet diskuterade allmänt denna svåra fråga. Uteblivna landstingsbidrag ett hot mot verksamheten. Samtidigt stiger kostnaderna. Det finns säkert anledning att återkomma till denna svåra fråga!
 12. Nästa möte
  Läggs i anslutning till kongressen 2003-04-12 klockan 10.00 Konstituerande möte efter kongressförhandlingarna.
 13. Mötets avslutande
  Mötet avslutades klockan 14.00

Vid protokollet: Ingemar Johansson
Justeras: Gert Brushammar

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar