SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 4/2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund 2001-06-09

Närvarande: Kent Lindgren, Hans Larsson, Anna Karlsson, Torbjörn Sjövall, Ingemar Johansson och Göran Ohlson (SSF).

 1. Mötets öppnande klockan 10.25.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. SSF-kongressen.
  A. Kent föredrog motion från Stockholms Schackförbund angående förändrad representation vid Sveriges Schackförbunds kongress. Mötet beslöt att avslå denna.
  B. Motion angående förändring av 100-regeln vid laguppställningar från Malmö Schackförbund. Motionen avslogs, då man inte ansåg att detta var en kongressfråga.
  C. Motion från Erik Sommarin och antagen av Stockholms Schackförbund angående SSF:s kongresstadgar. Motionen avstyrktes.
  D. Utredning angående medlemskap i RF diskuterades och mötet var fortfarande negativt till medlemskap (frågan har diskuterats tidigare).
  E. Rapport från SSF:s Bredd- och Rekryteringskommitté angående sjunkande medlemssiffror diskuterades och Göran Ohlson gav ytterligare information.
  F. Mötet beslöt också att tillstyrka SSF:s valberednings förslag till SSF:s kongress och avslog därmed Stockholms Schackförbunds motförslag.
 4. Snabbschack-DM. Hans Larsson fick i uppdrag att besvara en förfrågan från Mats Ledén angående snabbschack-DM. Mötet beslöt att i samband därmed meddela frågeställaren, att kostnad för ledare vid schack-DM inte ersätts av distriktet.
 5. Åtgärdslistan för styrelsen. De olika punkterna gicks igenom, de flesta punkterna var redan klara, men några återstår. De återstående punkterna uppdaterades. Åtgärdslistan finns på vår hemsida på Internet.
 6. Websidan. Innehåll och utseende diskuterades. En del av websidan kommer att vara tillgänglig för enbart styrelsen. Betonades vikten av att bra idéer kommer fram.
 7. Allsvenska serien. Gruppindelningen i division 4 diskuterades. 4-mannalag och 800 kr i serieavgift för nästa säsong.
 8. Nästa utskick. Tid för nästa utskick bestämdes till mitten av augusti.
 9. "Eriksgata". Kent föredrog sin skrivning till klubbarna i distriktet i frågan.
 10. Tävlingskalendern. Datum för Tusenmannaschacket justerades till 2002-04-06/07. Vissa andra kompletteringar gjordes och kommer med i utskicket till klubbarna.
 11. Tävlingsreglementet. Hans redogjorde för vissa problem angående betänketiderna för ungdomarna, bland annat bör låg- och mellanstadieklasserna ha samma betänketid 20 minuter/parti och dubbelrondigt. Hans och Torbjörn fick i uppdrag att fingranska reglementet. Från styrelsebeslut 2001-03-1 paragraf 5 moment 4 måste ändring ske, så att det framgår, att skollag-DM inte ska inte räknas som underlag för DM-pokalen.
 12. Fastställande av verksamhetsplan. Hans läste upp förslag till verksamhetsplan för 2001. Verksamhetsplanen godkändes efter mindre korrigering.
 13. Startavgifter och prispotter. Mötet beslöt att ta upp frågan om eventuella ändringar på nästa utvärderingsdag.. Nuvarande avgifter är Småländskan 300 kr, individuella DM 200 kr, lag-DM 200 kr, snabbschack-DM individuellt 100 kr, snabbschack-DM lag 200 kr, blixt-DM individuellt 100 kr, blixt-DM lag 200 kr, individuella veteran-DM 100 kr, individuella juniortävlingar 20 kr, lagtävling för juniorer 60 kr/lag, skollag-DM ingen avgift.
 14. Övriga frågor.
  Nästa möte planerades till 2001-08-04 i Aneby.

  Mötet beslöt, att i kommande utskick påminna klubbarna om att lämna in uppgifter om eventuella ändringar i medlemsförteckningarna. Göran Ohlson fick i uppdrag att undersöka varför det är så många gruppindelningar i rapporteringen till Ungdomsstyrelsen.

  Göran Ohlson informerade om SSF:s arbete "Vision", som handlar om att öka antalet medlemmar i schacket, om Handlingsplan 2001 och svenskt schacks utveckling i stort.
 15. Mötet avslutades klockan 17.10

 

Vid protokollet Justeras
…………………………………… …………………………
Ingemar Johansson/sekreterare Kent Lindgren/ordförande

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar