SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 2001/6

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund i Aneby 2001-10-14

Närvarande: Kent Lindgren, Hans Larsson, Anna Karlsson, Gert Brushammar, Torbjörn Sjövall och Kjell Arvidsson.

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades klockan 10.05.
 2. Dagordning
  Den föreslagna dagordningen godkändes.
 3. Genomgång och justering av tidigare protokoll
  Protokollen 1-4 2001 samt kongressprotokollet är alla justerade och klara för utskick.
  Styrelsen beslutade att originalen till protokollen ska arkiveras på kansliet.
 4. Åtgärdslistan
  På åtgärdslistan ströks de punkter som utförts och några tillfördes. Åtgärdslistan bifogas protokollsoriginalet.
 5. Arbetsfördelningen i styrelsen.
  Det tidigare diskuterade förslaget på "befattningsbeskrivningar" fastställdes i nuvarande skick. Så snart det går publiceras det på hemsidan.
  Kent Lindgren aviserade att han inte avser ställa upp för omval som ordförande för förbundet vid nästa kongress.
 6. Formulering av regler för inträdesavgift enl kongressuppdrag
  Kongressen gav styrelsen i uppdrag att slutligt formulera beslutet om inträdesavgift. Texten fick följande lydelse:
  Nytillkommen förening i förbundet betalar en inträdesavgift på 1000:-. Denna inträdesavgift återbetalas till klubben efter fem års obrutet medlemskap, i annat fall tillfaller den förbundet.
 7. Medlemslistorna
  Gert Brushammar visade ett nytt upplägg för medlemsregistret som medger att producera medlemslistorna för avstämning och korrekturläsning i klubbarna. Styrelsen beslutade att dessa medlemslistor skickas ut senast i slutet av november.
 8. Webben.
  a) Korrekturläsning
  Korrekturläsning måste göras av alla i styrelsen innan material publiceras på hemsidan. Synpunkter lämnas löpande till Webmaster.
  b) Spelarövergångar
  Ett förslag att presentera årets spelarövergångar antogs. Tills vidare kommer dessa att listas på hemsidan i anslutning till ratinglistan.
  c) Ratinglistan
  Ratinglistan för 1/9 är sammanställd och publicerad. Fem klubbar saknades den här gången. Noterades också med stor tacksamhet att för första gången någonsin har en klubb skickat in ratinglistan INNAN första påminnelsen gått iväg. Den klubb som står för denna bedrift är Forserums SK.
  d) Återkoppling till Webmaster
  För att hålla hemsidan levande krävs att Webmaster förses med material. Alla styrelsemedlemmar har i uppgift att lämna underlag för dagboksanteckningar och nyheter till Webmaster löpande.
 9. Rapporter
  a) SSF:s ”Eriksgata” dvs ungdomsledarutbildning i Tingsryd 25/8
  Anna Karlsson rapporterade från ungdomsledarutbildningen som var både välbesökt och givande. Styrelsen konstaterar att SSF-initiativet trots den obekväma tidpunkten varit lyckat och hoppas på en fortsättning.
  b) Framtidskonferensen och Tränarskolan i Jönköping (7-9 sep)
  Torbjörn Sjövall rapporterade från Framtidskonferensen att deltagandet från Småland var oacceptabelt lågt med endast två deltagande från Jönköpings SS.
  c) Snabbschack-DM/SK Framåt
  Arrangemanget genomfördes med den äran av SK Framåt. Resultatredovisningen görs i nästkommande Resultatbörs.
 10. Kommande utskick/manusstoppdatum under hösten
  Styrelsen beslutade återgå till löpande numrering av utskicken. Detta för att undvika förvirringen som uppstod den månad då utskicket ställdes in pga att det inte fanns något att skicka ut. Nästa utskick planeras till ca 20 november.
 11. Datasäkerhet/virusskydd
  På förekommen anledning påpekas vikten av att ha ett fungerande virusskydd på sin dator. Eftersom styrelsearbetet är upplagt så att tillgång till dator med Internetanslutning krävs bör förbundet bidra till anskaffningskostnaden. Den som avser ställa sådant anspråk gör detta skriftligt till kassören.
 12. Övriga frågor.
  Nästa möte planerades till 2001-12-09 i Aneby.
 13. Mötets avslutande
  Mötet avslutades klockan 16.10
Vid protokollet Justeras
…………………………………… …………………………
Gert Brushammar/mötessekreterare Kent Lindgren/ordförande

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar