SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 1/2002

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund 2002-02-03

Närvarande: Kent Lindgren, Anna-Lena Karlsson, Hans Larsson, Gert Brushammar och Ingemar Johansson

  1. Mötets öppnande. Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 11.05.
  2. Dagordningen. Dagordningen godkändes.
  3. Justeringsman. Till justeringsman utsågs Hans Larsson.
  4. Föregående mötesprotokoll. Protokollet upplästes och godkändes.
  5. Rapporter: a. Hans Larsson rapporterade att resultatrapporteringen från genomförda tävlingar fungerat bra. Även telefontiden för kansliet fungerar och mötet beslöt att Anna-Lena Karlsson rycker in om Hans får förhinder någon torsdag. Kent föreslog, att styrelsen skulle utforma ett PM för tävlingsarrangörer och Hans åtog sig att utforma detta.

b. Gert rapporterade, att Smålands Schackförbund nu har 964 medlemmar. Kalmar SK och Torsås SK resterar i rapporteringen. Förbundet har 533 registrerade juniorer och 431 seniorer.

c. Gert rapporterade, att det ekonomiska utfallet för 2001 ser positivt ut och ligger klart över budget. Gert rapporterade också, att Kalmar SK inte lämnat in någon medlemsförteckning och inte betalt någon medlemsavgift för år 2000 och därmed inte förnyat sitt medlemskap i förbundet. Kent fick i uppdrag att kontakta Kalmar SK i denna fråga. Mötet beslöt också, att kongressen får ta ställning till frågan om att avskriva fordringar på nedlagda föreningarna Habo/Mullsjö SS och SK Banat.

d. Kent rapporterade, att Kurt Nilsson Västervik inkommit med bidragsansökan för Victor Nilssons deltagande i ungdomstävling i Hallsberg  vid årsskiftet. Mötet beslöt att bevilja ett ledarbidrag på 1200 kr.

e. Gert rapporterade från CS-möte med Sveriges Schackförbund 2002-01-26. Vid mötet hade frågan om införande av spelarlicens varit ett aktuellt ämne. Gert påpekade också, att vi ska uppmana föreningarna i distriktet att skicka in årsmötesprotokollet.

  1. Kongressen 2002.  Mötet beslöt att avhålla kongressen fredagen 12/4 2002 kl. 18.00. Mötet beslöt att föreslå , att E. Gillströms vandringspris tilldelas Hultsfreds SK och att ungdomsledarstipendiet går till Evert Svensson Moheda. Mötet beslöt även att lämna en proposition till kongressen om att ändra sista datum för föreningarna att inkomma med motioner till kongressen till 1 februari.
  2. Allsvenska serien division IV: Mötet beslöt, att på utvärderingsdagen ta upp frågan om division IV kontra distriktsserierna.
  3. Övriga frågor: Kent efterlyste uppdatering av webbsidan vid regelbundna tidpunkter. Gert efterlyste material att publicera. Kent efterlyste också fler deltagare på chat-mötena. Nästa chat-möte bestämdes till 2002-02-11 kl. 21.
  4. Nästa möte: Nästa möte bestämdes till 2002-03-02 i Aneby.
  5. Mötets avslutande: Ordföranden förklarade mötet avslutat klockan 14.40.

 

Vid protokollet Justeras
…………………………………… …………………………
Ingemar Johansson Hans Larsson

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar