SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Motion till SSF kongress 2004

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Motion till SSF kongress 2004 med begäran om analys av Sveriges Schackförbunds samlade ekonomi och verksamhet

Prostitution är inte olagligt!

För några år sedan var det vanligt att skriva in släktens och grannarnas barn som medlemmar i klubben i syfte att förbättra statistiken och höja bidragen. Vi drog oss inte för att mer eller mindre frisera medlemslistan för att komma över bidragsgränser. Vi laborerade med antalet deltagare och splittrade grupper för att få så många bidragsberättigade aktiviteter som möjligt. Vi bytte ledare och deltagare för att få rätt antal deltagare i varje aktivitet. Vi hittade på nya beteckningar på tävlingarna för att de skulle bli bidragsberättigade. Kort sagt: vi prostituerade oss totalt, allt i syfte att uppfylla exakt de krav som bidragssystemet just då ställde. Vi ville ju ha så mycket pengar som möjligt.

Detta har visat sig vara konstgjord andning!

Vi förstår naturligtvis att ett bidrag på ca 3,8 miljoner inte kan ersättas med höjda medlemsavgifter. Det behövs fler åtgärder. Vi vill därför se en totalrenovering av förbundets verksamhet och ett radikalt ekonomiskt nytänkande.

Om ingenting görs kommer förbundets verksamhet sakta men säkert att strypas och ekonomin urholkas. Ju fler regler vi snällt rättar oss efter desto fler nya regler kommer myndigheter och bidragsgivare att hitta på. Kanske ska vi i stället börja motsätta oss orimliga pålagor!? Om statsmakternas avsikt är att på sikt strypa bidragen vore det bättre för SSF att redan nu begära att Ungdomsstyrelsen öppet deklarerar detta och upprättar en avvecklingsplan för bidragssystemet.

Ungdomsstyrelsens krav kan nämligen medföra att bidraget minskas eller helt uteblir vilket leder till att vi måste ordna finansieringen på annat sätt, kanske genom höjda medlemsavgifter, aktivare samverkan med företag/organisationer och anpassning av verksamhetens art och omfattning.

Idag får SSF bidrag under villkor att snarast uppnå att minst 25% av personerna i beslutande organ är under 25 år. I praktiken innebär det att 4 av CS 13 ledamöter ska vara under 25 år. Våra distriktsstyrelser ska uppfylla samma krav, i en distriktsstyrelse på 7 personer ska minst 2 vara ungdomar. CS har av Ungdomsstyrelsen fått i uppgift att presentera en handlingsplan för att nå det målet. Detta leder i förlängningen till att Ungdomsstyrelsen utser en del av styrelseledamöterna i både riks- och distriktsförbund, enligt vår mening i strid med föreningsrätten.

Observera att kravet även borde gälla kongressombuden eftersom kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ungdomsstyrelsens krav medför alltså att minst var fjärde kongressombud skall vara under 25 år. När kommer Ungdomsstyrelsen att följa upp att detta krav är uppfyllt? Vad blir konsekvensen om det inte är uppfyllt? Hur länge fungerar konstgjord andning den här gången?

Schackspelet är så underbart jämlikt att ålder, kön, trosbekännelse och etnisk bakgrund helt saknar betydelse. Alla spelar vi samma spel på samma bräde med samma villkor. I schack finns bara vitt och svart; schackspelare och icke-schackspelare. Trots detta måste vi ägna alltmer av vår ideella tid till att hålla reda på våra medlemmars ålder och kön.

Detta är dagens krav, vad tvingas vi hålla reda på i morgon?

Med tiden kommer detaljeringsgraden i medlemsrapporteringen säkert att öka och det leder till att alltmer dyrbar ideell tid går åt till meningslöst administrativt arbete.

Roten till det onda är att vi hela tiden försöker uppfylla kraven för att vara en ungdomsorganisation. Måste vi verkligen fortsätta så?

Prostitution är att fogligt och utan frågor göra vad man blir tillsagd och få pengar för det. Vi menar att det är en form av prostitution att snällt följa direktiven från Ungdomsstyrelsen utan att ifrågasätta nyttan för SSF och berörda myndigheter.

Vi menar att SSF allvarligt och ärligt ska utreda såväl positiva som negativa konsekvenser av att ej längre vara en ungdomsorganisation. Målet för den utredningen är att ge underlag för beslut om förbundets framtida verksamhet.

Låt oss ta ett småländskt exempel: Oskarshamns Schacksällskap i Kalmar län och Smålands Schackförbund. OSS har för flera år sedan beslutat vara en vuxenklubb eftersom det saknas ungdomar. Ungdomar är givetvis välkomna i klubben men idag finns ingen aktiv ungdomsverksamhet. Detta har medfört att klubben får marginellt lägre kommunala bidrag än tidigare. Däremot är konsekvensen allvarligare för SmSF genom att OSS inte bidrar till underlaget för landstingsbidrag. I Kalmar län har detta bidrag helt frusit inne för SmSF p g a för få ungdomar! Likadant är det i Jönköpings län.

Av Smålands tre län är det nu bara Kronobergs län som ger bidrag till distriktet. När även bidraget från Kronobergs län bortfaller uppstår frågan varför SmSF ska försöka uppfylla kraven för en ungdomsorganisation? Vore det inte bättre att i likhet med OSS acceptera att villkoren för att kallas ungdomsorganisation inte längre är uppfyllda och ta konsekvensen av det? Konsekvensen av detta beslut är i det läget minimal för SmSF men desto allvarligare för SSF då det i förlängningen leder till motsvarande bidragsbortfall! I vårt exempel handlar det om ett landstingsbidrag till SmSF på ca 30.000:- som skulle bortfalla men distriktet skulle slippa merparten av arbetet med medlemslistor och medlemsstatistik. För SSF handlar det idag om att SmSF motsvarar ett bidrag på ca 183.000:- eller ca 4,8% av det totala bidraget.

Antag att SSF väljer att inte längre uppfylla Ungdomsstyrelsens krav!

De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka. De behöver inte vara negativa. Även verksamheten kommer att påverkas. Förändrade ekonomiska villkor innebär att förbundets verksamhet måste ses över vilket också får såväl positiva som negativa konsekvenser. Somliga delar är nödvändiga framgent medan andra skulle kunna avvecklas. Nya kan behöva tillföras. Att verksamheten förändras är ofrånkomligt.

SSF skulle slippa beroendet av en bidragsgivare som ställer krav på styrelsens sammansättning. Om vi låter den demokratiska andan råda kan vi utse hela styrelsen efter kompetens. Ingenting hindrar att samtliga ledamöter är ungdomar! Det enda krav som måste uppfyllas är att förbundets firmatecknare måste vara myndiga.

En enskild klubb eller ett distrikt kan givetvis vara ungdomsorganisation även om SSF inte är det. Viktigt att notera är att det lokala aktivitetsstödet från kommunen inte berörs alls, det utgår till klubben som tidigare. Däremot berörs givetvis bidraget från SSF till klubbarna. I pengar räknat är det kommunala bidraget dominerande.

Klubbar och distrikt skulle behöva lägga betydligt mindre tid och kraft på den medlemsadministration som idag krävs för inrapportering till SSF. Konsekvensen av det är mer tid för schack! Då slipper vi hålla reda på ålder och kön på samtliga medlemmar.

Sätt stopp för prostitutionen! Den är inte olaglig – men oetisk!

 

Yrkande

Vi begär:

- att SSF genomför en djupgående analys av verksamheten. Är t ex arbetsformen med kommittéer kostnadseffektiv? Sker dubbelarbeten? Ramlar uppgifter mellan stolar? Är alla uppgifter nödvändiga? Om 3,8 MSEK-bidraget skulle utebli, vilken verksamhet skulle då vara kvar och vilken skulle få tas bort? Behöver tävlingsformerna ändras? och liknande frågor

- att CS undersöker hur Ungdomsstyrelsens uppdrag från Riksdagen är formulerat, speciellt avseende formulering av krav på ålders- och könsgrupperad medlemsstatistik. Vad blir konsekvensen om vi lämnar en enklare medlemsstatistik där könsgruppering inte är gjord?

- redovisning av hur SSF skulle se ut om det var en ”vuxenorganisation”. Vad finns det för bidragsmöjligheter utanför Ungdomsstyrelsens domäner?

- att CS senast i april 2005 håller en distriktsledarkonferens där ämnet ”ungdomsorganisation eller ej” genomlyses och ovan begärda svar redovisas

 

För Smålands Schackförbund enligt uppdrag

Småland 2004-03-27

Kent Lindgren
ordförande
Gert Brushammar
kassör

     
        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar